В какво вярваме

 • Бог

Вярваме, че има един истински и жив Бог, който съществува вечно в три еднакво божествени лица: Бог Отец, Бог Син (Исус) и Бог Свят Дух. Вярваме, че Бог Син единствен изявява съвършено Бог Отец.
(Йоан 1:1,18, Матей 28:19, 1 Кор. 8:6, Йоан 14:26, 2 Кор. 13:14, Матей 3:16-17, Второзаконие 6:4; 1 Петрово 1:2)

 • Библията

Вярваме, че Бог се е разкрил достоверно в Библията, но единствено Святият Дух ни дава очи и уши за това откровение. Вярваме, че Библията, състояща се от всичките шестдесет и шест книги на Стария и на Новия Завет, е вдъхновеното от Светия Дух Божие слово; не съдържа грешки в оригиналните си ръкописи; представлява това, което Бог е провъзгласил за себе си и за предвечните си намерения и е върховният и окончателен авторитет, мерило за всяка истина.
(2 Тимотей 3:16, 2 Петрово 1:20-21, 3:16, Марк 13:31, Йоан 17:17)

 • Благата вест

Вярваме, че по природа и личен избор всички хора са грешници и върху тях справедливо почива Божият гняв. Вярваме, че Исус е живял напълно праведен и безгрешен живот, че е пострадал и умрял вместо нас на кръста, за да понесе изцяло Божия гняв и справедливото наказание за нашите грехове, че е бил погребан и е възкръснал от мъртвите. Вярваме, че всички, които се покаят и отвърнат от греха си като повярват в Христос, получават милост и прошка, биват очистени и напълно помирени с Бога като негови деца. Вярваме, че Исус е единственият път към Отец, че Той поражда и усъвършенства нашата вяра и че спасението е изцяло по незаслужена милост, само чрез вяра и единствено в Христос. Вярваме, че благата вест е послание от първостепенна важност, което трябва да се проповядва на вярващи и невярващи.
(Римляни 3:23-25, Йоан 3:36, 1 Кор. 15: 3-6, 2 Кор. 5:21, Еф. 2:8-9, Йоан 1:12, 1 Кор. 6:11, Йоан 14:6 Евр 12:2, Марк 16:15)

 • Спасени и спасявани: минало, настояще и бъдеще

Вярваме, че повярвалите в Христос: са вече спасени от наказанието за греха (и обявени за праведни); биват спасявани в настоящето от пагубната сила на греха (и се освещават); ще бъдат спасени от присъствието на греха (и ще споделят славната святост на Бога).
(Ефесяни 2:5,8, Римляни 3:23-24; 5:9, 1 Кор. 1:18, Римляни 6:22, Матей 24:13, Римляни 15:11, 1 Кор. 15:50-57)

 • Църква

Вярваме, че Църквата е Божият основен инструмент на земята и проводник на Божието царство. Вярваме също, че всеки вярващ става част от Божията Църква от мига, в който повярва в Христос и че външният израз на тази вътрешна действителност е обвързването и присъединяването на вярващия към конкретна местна църква с библейска вяра.
(Еф. 3:9-11, Матей 16:18, Деяния 20:28, 1 Кор. 14:12, Еф. 5:25, 1 Кор. 12:27, Еф. 2:19, Еф. 4:25, Евреи 13:17)

 • Ръководство

Вярваме, че здрави църкви се създават от мъже с апостолско призвание и характер; израстват духовно върху основата на апостолите и пророците; биват ръководени от изпълняващи библейските условия за това мъже старейшини (пастири/презвитери/епископи) и узряват за плодородно служение чрез апостоли, пророци, благовестители, пастири и учители. Вярваме, че църковните водачи са упълномощени от Бога да изграждат у хората Христовия характер и че Божиите хора са призовани да ги слушат и да им се подчиняват, ако посочените водачи ръководят в духа на Библията. Вярваме също, че благочестивият водач ръководи и служи на останалите в духа на характера и саможертвата на Христос. Вярваме в благодатното служение на дяконите.
(Еф. 2:20; 4:11-13, Тит 1:5, 1 Пет. 5:1-5, 2 Кор. 10:8, 13:10, Евреи 13:17, Марк 10:42-45)

 • Мисионерство и пратеничество

Вярваме, че Бог е поверил на църквата основната мисия да разраства Божието царство на земята и да създава ученици, които също да създават ученици във всичките народи на света. Мисионерството се състои в изграждането на нови църкви от хора с апостолско призвание и екип от ръкоположени според библейските критерии старейшини, изпратени от местна църква. Същите могат да бъдат пращани и за укрепване, подпомагане или насърчаване на вече съществуваща църква.
(Еф. 3:9-11, Матей 28:19-20)

 • Кръщение

Вярваме, че всеки повярвал в Христос, трябва да бъде кръстен във вода чрез пълно потапяне, не за спасение, а като външен израз на настъпилото вътрешно преобразувание.
(Деяния 2:38, 1 Пет. 3:21, Марк 16:16, Матей 28:19, Рим 6:3-4)

 • Господна вечеря

Вярваме, че християните трябва редовно да си припомнят последните земни часове и смъртта на Господ Исус Христос чрез Господната вечеря, като ядат хляба и пият чашата съвместно с други вярващи, при което те всички отново стават части на Христос и един на друг. Хлябът на причастието е безквасен. Чашата е с вино. Причастието завършва с омиване на нозете.
(1 Кор. 11:24-27, Деяния 2:42, Лука 22:17-20)

 • Кръщение в Светия Дух, дарове на Светия Дух

Вярваме, че при кръщението в Светия Дух човек проговаря на непознат език по примера на кръщенията в Духа в апостолските времена. Вярваме, че кръщението и последващото изпълване с Духа са опитност, достъпна за всички вярващи в Христос и дават на вярващия сила да свидетелства за невидимия Бог. Вярваме, че всички духовни дарби са необходими и трябва да бъдат искрено и ревностно желани от всички вярващи за духовното израстване на църквата. Вярваме също, че Бог говори на своя народ в откровения и сънища и че неговите овце чуват гласа му. Вярваме също, че никое откровение от Бога не противоречи на Божието слово и че всичко трябва да бъде изпитвано в светлината на Божието слово.
(Матей 3:11, Деяния 1:8, 2:38-39, 4:31, Лука 24:49, 1 Кор. 12:7, 14:1, 14:12, Йоан 10:27, 1 Сол. 5:20, 2 Тим. 3:16)

 • Нашият Цар

Вярваме, че Исус Христос провиденчески управлява и царува над всички и всичко, навсякъде, непрекъснато и завинаги. Неговото царство е несравнимо, непобедимо и трябва да бъде първата грижа на християните. Вярваме, че царството му е вече сред нас, че то расте и че ще бъде цялостно установено, когато Исус се завърне.
(Исая 9:6-7, Матей 6:10, 6:33, 12:28, 13:31-33, Марк 1:15, Лука 12:32, 17:20-21, Евреи 1:8, 1 Кор. 15:24, Откр. 1:5, 11:15, 12:10, 19:16)

 • Божията Слава

Вярваме, че единствен Бог притежава слава и величие от само себе си, че тази слава бе разкрита в неговия Син и че смисълът на живота е човек да отдаде слава и чест на Бога и осъзнато да намери в Него своята вечна и най-велика радост.
(Исая 42:8, Евр. 1:3, 2 Кор. 4:4-6, Исая 43:7, 1 Кор. 10:31).

 • Молитва

Вярваме, че Бог самовластно е предопределил своя народ да съучаства чрез молитва в изпълнението на Божията воля на земята (както тя се изпълнява в небето). Вярваме, че Божият народ трябва да се предава на молитва. Вярваме, че молитвата е подарък и чрез нея общуваме с Бога, водим борба срещу дявола и греха, стоим рамо до рамо с пратениците на евангелието и изграждаме църквата.
(Матей 6:10, Кол. 4:2, 1 Сол. 5:17, 1 Тим. 2:1-4, Ер. 33:3, Матей 26:41, Яков 5:16, Еф. 6:18; 2 Лет. 7:14)

 • Човешкият живот

Вярваме, че човешкият живот започва от момента на зачеването и че той е свещен независимо от възрастта, расовата и етническата принадлежност, пола или здравословното състояние.
(Пс. 22:9-10, Йов 31:15, Исая 44:2, Ерем. 1:4-5, Битие 1:27)

 • Творение

Вярваме, че Бог е сътворил всичко видимо за шест дни по своята воля, че всичко е било създадено чрез Него и за Него и че Той е върховен владетел над цялото творение. Вярваме, че Бог е създал всичко, за да изяви чрез църквата своята изобилна Божествена мъдрост на ангелския свят. Вярваме, че светът е бил създаден от Бога като средата, в която Той да се разкрие и в която народите да Го познаят като Господ за прослава на неговата дивна благодат и за достигане на съвкупно единство на създанията му в Исус Христос.
(Откровение 4:11, Римляни 11:36, Колосяни 1:16, Ефесяни 3:9, 10-11, Ефесяни 1:5-6, 9-10)

 • Дявол и демони

Вярваме, че дяволът е наш враг и че сме в състояние на война с него и демоните му, които упражняват влияние във всички сфери на личния и обществения живот на земята. Вярваме, че Исус им е нанесъл съкрушителен удар чрез победата си на кръста, но че човек може да отстъпи повече или по-малко пред дявола чрез непростителност, упорит грях, вяра в лъжа, неверие, непокорство или окултизъм. Вярваме, че повярвалите в Христос разполагат с Божественото благоволение и сила да отблъскват дявола и да живеят свободни в Христос. Вярваме, че в постигането на лично освобождение от пагубно влияние голяма роля може да играе застъпническата и повелителна молитва на други вярващи.
(1 Петрово 5:8, Ефесяни 6:11-13, Колосяни 2:14-15, Ефесяни 4:26-27, 2 Кор 10:3-6, Йоан 8:31-32, 11:20, Галатяни 5:1, 2 Кор. 3:17)

 • Равенство между половете и различие в ролите им

Вярваме, че мъжът и жената са създадени равни, по образ и подобие на Бога, с различни, но допълващи се роли. Вярваме, че всеки мъж и всяка жена са равни по достойнство и то не зависи от тяхната роля. Вярваме, че в църквата старейшините трябва да бъдат мъже и че водач на семейството е съпругът.
(Битие 1:27, 2:5, 15, 18, 23-24, 3: 9, 12, 17, 20, Изход 21:10, 3 Царе 2:1, Йов 38: 3, Притчи 31:17, 25 -26, 30, 31, Лука 8:1-3, Марк 15:40-41, Римляни 5:12, 16:2, 1 Кор. 11:3, 7-9, 14:34-35, Еф. 5:22 -31, 6:4, Колосяни 3:18-19, 1 Тим 2:11-15, 3:1-5, 5:8, 10, 14, Тит 1:1 Петрово 3:1-7)

 • Брак

Вярваме, че бракът е завет за цял живот между един мъж и една жена, в който Бог съединява двамата в един човек. Вярваме, че интимните отношения са единствено уместни между съпрузи в контекста на брака.
(Битие 2:22-24, Малахия 2:14-15, Притчи 2:17, 1 Коринтяни 7: 2, Марк 10:7-9, Ефесяни 5:31-32, Евреи 13:4)

 • Развод и повторен брак

Вярваме, че Бог мрази развода и че това, което Бог е съединил, човек не трябва да го разделя. Също така вярваме, че Библията определя някои случаи на повторен брак като изневяра и че ако човек не може да определи недвусмислено кои случаи Библията определя като изневяра, когато говори за повторен брак, той не е в състояние да определи и кои случаи на повторен брак не са изневяра.
(Малахия 2:16, Матей 5:31-32, 19:3-9, Марк 10:2-12, Лука 16:18, 1 Кор. 7:10-16)

 • Хомосексуализъм

Вярваме, че хомосексуалният начин на живот е грях и че повярвалите в Христос, които са изкушавани в това отношение, разполагат с Божието благоволение и сила да се противопоставят на изкушението и в някои случаи да бъдат изцяло освободени от привличането към същия пол.
(1 Коринтяни 6:9-11, Римляни 1:26-28, 1 Тимотей 1:8-11, 1 Кор. 10:13)

 • Израел

Вярваме, че в центъра на вечния завет, който Бог е сключил с Авраам стои самият Христос без това да разтрогва връзката на сключения завет или да осуетява Божия план за народа и земята на Израел. Няма два Божии народа, а едно единствено Тяло на Христос, съставено от евреи и не-евреи. Същевременно, Божиите обещания спрямо Израел остават валидни и един ден ще се изпълнят изцяло, когато целият „Израилев дом“ ще бъде отново присаден към Божия народ. Църквата не е заменила Израел, нито пък е „новият Израел“. Църквата е била привлечена към вярата и познаването на Царя на Израел. Затова сме призовани към посветено служение не само спрямо не-евреите, но и спрямо „изгубените овце от Израилевия дом“, за да им занесем благата вест и да се молим за тяхното спасение, като гледаме с вяра към деня, в който „целият Израил ще бъде спасен“.
(Битие 12:1-20, 15:1-21, 17:1-27, Исая 11:1-16, Ез. 37:1-28, Зах. 12:1-14:21, Рим 9:1-11:36)

 • Смърт и свършек

Вярваме, че при смъртта си повярвалите в Христос биват усъвършенствани в духа си и влизат в присъствието на Христос (рай), където очакват възкресението на праведните. След последните трагични събития в последните дни (наричани от пророците и Христос „голяма скръб, небивала скръб“), при които ще настъпят пророкуваните природни катаклизми и трайно влошаване в политическия живот и моралното състояние на света, Исус ще се завърне физически и видимо на земята, за да унищожи Антихрист, да съди неповярвалите, да възкреси нетленни починалите вярващи, да преобрази тленните тела на вярващите в Него и да установи от Ерусалим своето хилядолетно царство над цялата земя. Вярваме, че Църквата ще присъства и участва безстрашно в голямата скръб и ще посрещне Исус Христос. В края на неговото хилядолетно царуване ще настъпи окончателният съд над нечестивите, дявола и неговите последователи и самата смърт ще бъде унищожена. Те ще отидат във вечно наказание в „огненото езеро“. След това ще има ново небе и нова земя за прослава на Бога и за вечна радост на неговия народ, когато всичко ще достигне съвършено единство в Христос.
(Пс. 22:27-31, 47, 89:19-29, 110, 132:13-18, Исая 2:1-4, 9:6-7, 24:21-23, Езек. 37:24-28, Зах. 14:1-9, Матей 24:1-51, 1 Кор. 15:1-58, Ефесяни 1:9-10, 1 Сол. 4:13-5:11, 2 Сол. 1:5-2:17, Откр. 20:1-22: 21)